تقدیم پنج‌هزار شهید نشانه عزت و پایمردی اهل تسنن آذربایجان‌غربی در دفاع از کیان اسلامی است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید