دبیرکل سازمان ملل: اشکال معاصر برده‌داری را باید در جهان ریشه‌کن کنیم 

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید