شهرداری ساری اهتمام بیشتری نسبت به عملیاتی کردن طرح‌های اولویت‌دار داشته باشد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید