فاطمی امین:‌ وزارت صمت مشکلات واحدهای تولیدی را لحظه‌ای رصد می‌کند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید