موافقت با آیین‌نامه واگذاری بلاعوض دارایی‌های فکری و بهره برداری از آن به موسسات دانش بنیان‌ها

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید