جزئیات مالیات از سوی کارتخوان اصناف و مشاغل

شاهین مستوفی داخل گفت‌وگو با کافه بلاگ اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی از سوی سود مؤدیان مالیات مطالبه می‌کند بنابراین هرچه میزان سود مؤدیان بالاتر برود، میزان مالیات دریافتی از سوی آنها نیز بیشتر می‌شود. طبق ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم به جهت صاحبان مشاغل داخل سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ میلیون تومان معافیت از سوی سود تعیین شده می باشد و زمانی که سازمان مالیاتی سود یک صنف را محاسبه می‌کند، سود آن صنف را منهای ۳۶ میلیون تومان می‌کند و باقی آن سود مشمول مالیات خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ مالیات صاحبان مشاغل براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود، افزود: طبق این ماده، تا مبالغ ۵۰ میلیون تومان از سوی سود مشمول مالیات با نرخ ۱۵ درصد می‌شود و نسبت به مازاد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، نرخ ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون تومان نرخ ۲۵ درصد اعمال می‌شود. بنابراین، مالیات به این شکل محاسبه می‌شود.

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی ادامه داد: اینکه سود مبلغ تراکنش به چه شکل محاسبه می‌شود، به نوع فعالیت اشخاص بستگی دارد، پس اگر تعداد و مبالغ تراکنش کارتخوان دو صنف یکسان باشد، مالیات آن‌ها یکسان نیست زیرا نسبت سود فعالیت آن‌ها متفاوت می باشد و میزان مالیات آنها نیز متفاوت خواهد بود.

مستوفی داخل ادامه تشریح کرد: اقدام سازمان امور مالیاتی دررابطه با مالیات مشاغل و اصناف مربوط به بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می باشد و سازمان مکلف به اجرای قانون می باشد که طبق این بند، کلیه مبالغ واریزی به دستگاه‌های کارتخوان اصناف ملاک عمل سازمان امور مالیاتی داخل محاسبه مالیات مقطوع می باشد. البته اگر پول به حساب متصل به کارتخوان اصناف واریز شده باشد، داخل محاسبه مالیات آن‌ها لحاظ نگردیده است.

وی بیان کرد: داخل این زمینه کسانی که مدعی هستند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها مبالغ درآمدی آن‌ها نیست، باید اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا مورد تایید قرار بگیرد و رقم موردنظر از سوی ارقام درآمدی آنها خارج شود که نسبت به آن رقم، مطالبه مالیات صورت نگیرد. به جهت عملکرد سال ۱۳۹۹ اصناف و مشاغل هم از سوی اطلاعات واریزی کارتخوان‌ها به جهت مالیات اقدام کردیم، از سوی آنجا که داخل قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به این ترتیب مقرر نشده بود، به جهت حمایت از سوی مشمولان، اعدادی که داخل سیستم سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری آنها درنظر گرفتیم، کمتر از سوی میزان گردش دستگاه کارت‌خوان آنها بوده است.

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی افزود: اگر اصناف و مشاغل به این اعداد هم اعتراض داشته باشند و اسناد خود را مبنی بر درآمدی نبودن این اعداد ارائه کنند، سازمان امور مالیاتی این مضووع را بررسی خواهد کرد.

مستوفی با تاکید براینکه به واسطه شیوع ویروس کرونا داخل سال ۱۴۰۰ نسبت سود فعالیت مشاغل را کاهش دادیم و نرخ مالیات آن‌ها زیاد نگردیده است، تشریح کرد: با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به درآمد مشاغل شفاف‌ شد و میزان درآمد فعالین اقتصادی به واسطه این اطلاعات نیز شفاف‌ شد، سازمان امور مالیاتی از سوی این محل مطالبه مالیات انجام داد که بعضا این مالیات بیشتر گشت.

طبق این گزارش، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ به جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ مهلت دارند.