روانچی: «طالبان» حقوق اساسی بشر، به ویژه زنان و دختران را تضعیف کرده است

تنگنا؛ برنامه یازدهم، قسمت دوم

گفتگو با حسین مرعشی؛ تنها سرمایه احزاب سیاسی، مردم‌اند

داخل دومین قسمت از سوی گفتگو با حسین مرعشی داخل برنامه تنگنا، دیدگاه‌های او و دیگر اعضای حزب کارگزاران درباره عملکرد حکومت جدید مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای آنها نیز بیان گشت. در آخرین دادگاه کیوان امام‌وردی چه گذشت؟ گزارش اختصاصی دیدار

داخل آخرین دادگاه کیوان امام‌وردی چه گذشت؟

سرانجام پس از سوی یکی دو بار لغو شدن دادگاه به جهت بررسی نهایی پرونده کیوان امام‌وردی متهم به تجاوز سریالی، امروز این دادگاه برگزار گشت. تایید‌ها و تکذیب‌ها؛ از سوی صادق خرازی تا فریده مهدوی دامغانی ماجرای محاکمه مهدوی دامغانی و مصادره منزل مسکونی؛

تایید‌ها و تکذیب‌ها؛ از سوی صادق خرازی تا فریده مهدوی دامغانی

شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و دیپلماتیک ایران هر کدام به نحوی شخصیت و توان علمی و مصائبی که بر مرحوم دکتر مهدوی دامغانی رفت را بیان کردند، که واکنش خانواده آن مرحوم را به دنبال داشت.