کتاب آذربایجان و شاهنامه از سوی تیغ منتقدان گذشت

  • يك شاهنامه پژوه: مدت زمان زيادي لازم می باشد تا شاهنامه دوستان با فردوسي واقعي آشنا شوند

    اروميه – شاهنامه پژوه و عضو اتحاديه انجمن ادبيات فارسي كشور تشریح کرد: زمان زيادي لازم می باشد تا شاهنامه…