ارتباط والدین با نظام تعلیم و تربیت امری مهم در ارتقا این بخش است

زنجان – ایرنا – مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی نهضت سواد آموزی کشور گفت: ارتباط عمیق والدین با نظام تعلیم و تربیت به احساس راحتی دانش آموزان کمک می‌کند و این امر موجب می شود آنان درس خواندن را نه اجبار بلکه وظیفه خود بدانند.

دیدگاهتان را بنویسید